Tag Archives: ระบบ ไฮ-บริด

พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ พลังงานโซล่าเซลล์

พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ พลังงานโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ พลังงานโซล่าเซลล์ เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ดีอย่างไร ในประเทศไทย เป็นหนึ่งในตลาดที่ให้ความสนใจมากที่สุดในการใช้พลังงานหมุนเวียนให้กับประเทศ เนื่องจากยังมีประชากรบางกลุ่มใช้กันยังไม่แพร่หลาย หรือรู้จักคุณประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์ไม่มากนัก ดังนั้นในอนาคตจะต้องมีการใช้พลังงานทดแทนจากไฟฟ้าของกฟผ. โดยการใช้ แผงโซล่าเซลล์ ให้เพิ่มขึ้นอีก[...]