Tag: รู้หรือไม่ แผงโซล่าเซลล์ สามารถนำมา รีไซเคิล ได้

  • รู้หรือไม่ แผงโซล่าเซลล์ สามารถนำมา รีไซเคิล ได้ Solar Panel Recycle

    รู้หรือไม่ แผงโซล่าเซลล์ สามารถนำมา รีไซเคิล ได้ Solar Panel Recycle

    รู้หรือไม่ แผงโซล่าเซลล์ สามารถนำมา รีไซเคิล ได้ Solar Panel Recycle รู้หรือไม่ แผงโซล่าเซลล์ สามารถนำมา รีไซเคิล ได้ Solar Panel Recycle ค่าไฟแพงขึ้นทุกๆปี ตอนนี้คนไทยหันมาใช้ โซล่าเซลล์ กันมากขึ้น เพราะต้องการประหยัดค่าไฟฟ้า แต่อย่าลืมว่าแผงโซล่าเซลล์ 1 แผง มีอายุการใช้งานประมาณ 25 ปี หลังจากนั้นก็จะกลายเป็นขยะ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อโลกแน่นอน เราจึงต้องหาวิธีในการ รีไซเคิ้ลแผงโซล่าเซลล์กันอย่างจริงจัง ปัจจุบันเริ่มมีแผงโซล่าเซลล์ที่ไม่ได้ใช้งานหรือหมดสภาพจากโซล่าฟาร์มจำนวนมาก และภายในปี พ.ศ. 2593 คาดว่าทั่วโลกจะมีจำนวนแผงโซล่าเซลล์ทยอยหมดอายุเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเป็น 78 ล้านตัน เฉพาะในประเทศไทยอาจมีมากถึง 4 แสนตัน จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการจัดการแผงโซล่าเซลล์ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เดิมเทคโนโลยีการแยกส่วนประกอบแผงโซล่าเซลล์ (photovoltaic module) ที่มีกระจก ซิลิคอน อะลูมิเนียม พลาสติก และโลหะอื่น ๆ เป็นส่วนประกอบ เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ต่อ…