Tag Archives: ไฟฟ้าบนหลังคา

โซล่ารูฟท็อป ระบบออฟกริด ทำงานอย่างไร

โซล่ารูฟท็อป ระบบออฟกริด ทำงานอย่างไร ระบบ โซล่ารูฟท็อป ผลิตไฟฟ้าบนหลังคาโดยใช้แบตเตอรี่ แต่ไม่เชื่อมต่อกับสายไฟฟ้าของการไฟฟ้า เรียกระบบนี้ว่า ระบบออฟกริด ระบบโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ แบบเชื่อมต่อกับแบตเตอรรี่สำรอง (ออฟกริด) เป็นระบบที่ไม่เชื่อมต่อกับสายของการไฟฟ้าโดยโซล่าเซลล์จะผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านตัว Charge[...]