Tag Archives: RICH – INVT

RICH – INVT โซล่าอินเวอร์เตอร์ (SOLAR INVERTER)

RICH – INVT โซล่าอินเวอร์เตอร์ (SOLAR INVERTER) อินเวอร์เตอร์ คือ เครื่องไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่มีรูปแบบในการทำงานคือ ทำหน้าที่รับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง(DC.) จาก แผงโซล่าร์เซลล์ เข้ามา จากนั้นจึงผ่านกระบวนการกรองไฟฟ้ากระแสตรงที่รับเข้ามานั้นด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์(DC. Modifier)[...]